کره بادام زمینی شیره انگوری

25500 تومان

این محصولات با دستگاه سنتی دستی تولید میشود و کیفیت بی نظیری را میتوان چشید.